Årsmöte 2017 med Lena Lindahl ”Fritid för alla”

Imorrn håller vi äntligen Attention Sollentunas Årsmöte 2017!

Vi har Lena Lindahl projektledare för Riksförbundets nystartade projekt, Fritid för alla med oss, som startar med en presentation och beskrivning av Attention Riks idrottsprojekt.

Tid: tisdagen den 28 mars klockan 18.00–21.00
Plats: Arena Satelliten (Ljusgården), Allfarvägen 4,
191 47 Sollentuna

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av justerare tillika rösträknare
7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
8. Revisors berättelser
9. Fråga om ansvarsfrihet för den styrelse som valdes under
årsmötet 2016-03-15
10. Fastställande av verksamhetsplan för 2017
11. Fastställande av budget för 2017
12. Fastställande av nya stadgar innehållande namnändring för
Attention Sollentuna
13. Val av styrelse; ordförande, övriga styrelseledamöter
och suppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Anmälan: Vår mailadress info@attention-sollentuna.se (anmälan är inte obligatorisk, men ändå tacksam för vår planering)

Välkomna!
Styrelsen Attention Sollentuna