Kallelse/Dagordning till Årsmöte 2017 Attention Sollentuna

posted in: I Sollentuna | 0

Här kommer kallelse tillika dagordning till Attention Sollentunas Årsmöte 2017.

Vi har även bjudit in Lena Lindahl projektledare för Riksförbundets nystartade projekt, Fritid för alla, som kommer starta med en
presentation av projektet.
En mer utförlig inbjudan kommer senare.

Tid: tisdagen den 28 mars klockan 18.00–21.00
Plats: Arena Satelliten (Ljusgården), Allfarvägen 4,
191 47 Sollentuna

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av justerare tillika rösträknare
7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
8. Revisors berättelser
9. Fråga om ansvarsfrihet för den styrelse som valdes under
årsmötet 2016-03-15
10. Fastställande av verksamhetsplan för 2017
11. Fastställande av budget för 2017
12. Fastställande av nya stadgar innehållande namnändring för
Attention Sollentuna
13. Val av styrelse; ordförande, övriga styrelseledamöter och
suppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Vill ni ha årsmöteshandlingarna innan mötet så hör av er via mail
(dessa skickas ut tidigast den 12 mars).

Anmälan: Vår mailadress info@attention-sollentuna.se
(anmälan är inte obligatorisk, men ändå tacksam för vår planering)

Välkomna!
Styrelsen Attention Sollentuna